Regulamin serwisu "Regionalna Kronika Filmowa"


Definicje

§ 1

Ilekroć w Regulaminie używa się poniższych określeń, oznaczają one:       
1) Administrator – podmiot prowadzący Serwis i umożliwiający korzystanie z niego na zasadach wynikających z Regulaminu - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nr 2/1992;           
2) Hasło - ciąg znaków wybranych przez Użytkownika zarejestrowanego w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;           
3) Materiały filmowe (treści i pliki) – wszelkiego rodzaju treści i pliki (nagrania video), autorstwa Użytkowników zarejestrowanych lub osób trzecich, publikowane przez Użytkowników zarejestrowanych w ramach korzystania z Serwisu, odnoszące się do konkretnego opisu;         
4) Konto - elektroniczna baza zabezpieczona hasłem niezbędna do korzystania z Serwisu jako Użytkownik Zarejestrowany;         
5) Login - wybrana podczas rejestracji na stronie Serwisu indywidualna nazwa Użytkownika Zarejestrowanego w celu jego identyfikacji, której używać będzie podczas logowania do Konta;
6) Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z serwisu internetowego „Regionalna Kronika Filmowa”, określający prawa i obowiązki jego Użytkowników, Użytkowników zarejestrowanych oraz Administratora, a także zasady ich odpowiedzialności;          
7) Serwis - serwis internetowy „Regionalna Kronika Filmowa” dostępny pod adresem www.rkf.warmia.mazury.pl;
8) Strona serwisu – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.rkf.warmia.mazury.pl oraz każda jej podstrona;      
9) Użytkownik zarejestrowany – osoba fizyczna posiadająca zarejestrowane Konto w Serwisie oraz udostępniająca za jego pośrednictwem treści i pliki określone w pkt 3; 
10) Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nie posiadająca zarejestrowanego Konta w Serwisie;
11) UoPA – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z pózn. zm.);     
12) UoODO - ustawia z dnia 17 czerwca 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z pózn. zm.).


Zasady ogólne

§ 2

1. Serwis stanowi portal, na którym znajdują się krótkometrażowe, dokumentalne lub informacyjne filmy, stanowiące tematyczne montaże z materiałów informacyjnych pochodzących z archiwów regionalnych i lokalnych telewizji kablowych i agencji producenckich z województwa warmińsko-mazurskiego, tworzony przez Administratora i Użytkowników zarejestrowanych.     
2. Podstawowym celem Serwisu jest umożliwienie dostępu do materiałów filmowych zamieszczonych w Serwisie, to jest archiwalnych materiałów telewizyjnych pochodzących z archiwów regionalnych i lokalnych agencji producenckich i operatorów telewizji kablowych z województwa warmińsko-mazurskiego, ułożonych według określonych kategorii tematycznych.
3. Wszelkie prawa do Serwisu przysługują Administratorowi, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, nagrań video i pozostałych elementów chronionych prawem) Administratorowi, Użytkownikom zarejestrowanym lub autorom w rozumieniu UoPA, których pliki zgodnie z prawem są udostępniane przez Administratora w Serwisie.   

 

§ 3      
1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne. Użytkownik zarejestrowany nie ponosi żadnych opłat z tytułu założenia i usunięcia Konta, a także za korzystanie z Serwisu oraz nie przysługuje mu żadne wynagrodzenie z tego tytułu, w szczególności za przesłane i zamieszczone tam treści i pliki, a także ewentualne późniejsze wykorzystanie ich przez Administratora. 
2. Administrator udostępniając Serwis na potrzeby Użytkowników i Użytkowników zarejestrowanych zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za żadne z treści i pliki przez nich publikowane, ani za naruszenia obowiązującego prawa lub Regulaminu przez nich dokonane, w szczególności skutkujące wyrządzeniem szkody.

§ 4

1. Celem prawidłowego i bezawaryjnego korzystania z Serwisu, zarówno przez Użytkowników jak i Użytkowników zarejestrowanych, jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą połączenia szyfrowane SSL oraz aktywnego adresu email.
2. Strona serwisu wykorzystuje pliki „cookies”. Zasady ich wykorzystania zawarte są w Polityce prywatności, dostępnej na stronie Serwisu. 
3. Dane osobowe przekazane przez Użytkowników zarejestrowanych podlegają ochronie prawnej,
a odpowiada za nie Administrator na zasadach określonych w UoODO.     
4. Użytkownik zarejestrowany podając swoje dane osobowe w trakcie rejestracji oświadcza, że wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
5. Użytkownik zarejestrowany przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie i ma prawo: 
1) wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora;           
2) poprawiania tych danych; 
3) żądania ich usunięcia.       
6. Usunięcie danych osobowych Użytkownika zarejestrowanego z Serwisu skutkuje likwidacją Konta.

 

Korzystanie z serwisu – zasady ogólne

§ 5

1. Użytkownik i Użytkownik zarejestrowany obowiązani są korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
2. Treści i pliki umieszczane w Serwisie nie mogą naruszać postanowień Regulaminu ani przepisów obowiązującego prawa.

§ 6

1. Użytkownik zarejestrowany ma prawo zamieścić w Serwisie nieograniczoną liczbę treści i plików z zastrzeżeniem technicznych możliwości Serwisu.    
2. Treści i pliki nie mogą być tożsame bądź podobne z tymi, które zamieszczone są już w Serwisie.
3. Administratorowi przysługuje prawo zmniejszenia/skompresowania plików, bez wcześniejszego informowania Użytkownika zarejestrowanego o tym fakcie.           
4. Administratorowi przysługuje prawo akceptacji treści i plików, dodawanych i przetwarzanych przez Użytkowników zarejestrowanych.     

§ 7      
1. Użytkownik jest uprawniony do bezpłatnego przeglądania treści i plików zamieszczonych w Serwisie;
2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania publikowanych treści zgodnie z obowiązującym prawem oraz nienaruszania prawnie chronionych interesów osób trzecich i pozostałych Użytkowników, a także niepodejmowania jakichkolwiek działań na ich szkodę.

§ 8      

Użytkownik zarejestrowany jest uprawniony do:      
1) bezpłatnego przeglądania treści i plików zamieszczonych w Serwisie;    
2) publikowania nowych treści i plików w Serwisie, poprzez dodawanie nowych filmów zgodnych z tematyką Serwisu.           

§ 9      

Użytkownik i Użytkownik zarejestrowany są zobowiązani w szczególności do:     
1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz od korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
2) przestrzegania autorskich praw osobistych oraz majątkowych osób trzecich;      
3) nienaruszania praw związanych ze znakami handlowymi, patentami lub innych praw własności przewidzianych przez prawo;  
4) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników i Twórców Serwisu;         
5) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań ingerujących w charakter techniczny Serwisu.

§ 10    

1. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych, niż wynika to z jego charakteru i przeznaczenia, a w szczególności:
1) podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników, Użytkowników zarejestrowanych lub osób trzecich;          
2) umieszczanie w Serwisie treści i plików naruszających obowiązujące prawo, Regulamin, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, normy moralne;     
3) umieszczanie w Serwisie treści i plików naruszających dobra osobiste osób trzecich;    
4) umieszczanie w Serwisie treści i plików promujących przemoc i nawołujących do wszelkiego rodzaju dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, wyznanie;    
5) umieszczanie w Serwisie treści i plików nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
6) umieszczanie w Serwisie treści i plików zawierających groźby, nagość, informacje handlowe oraz inne niezwiązane z tematyką Serwisu;   
7) podszywanie się pod innych Użytkowników zarejestrowanych.  
2. Treści wypełniające przesłanki wskazane w ust. 1, będą niezwłocznie usuwane z Serwisu przez Administratora.

§ 11    
1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zarejestrowanego jakichkolwiek postanowień Regulaminu jego Konto może zostać usunięte.     
2. Poza sytuacją określoną w §10 ust. 2 Administrator jest uprawniony bez powiadomienia o tym Użytkownika zarejestrowanego, do usunięcia treści i plików, które w jakikolwiek inny sposób naruszają postanowienia Regulaminu, w szczególności:        
1) naruszają prawa autorskie;
2) prezentują prywatne opinie lub nie mają charakteru obiektywnych informacji.  
3. Administrator usunie Konto bez wcześniejszego powiadomienia, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli stwierdzi, że:     
1) Użytkownik zarejestrowany narusza postanowienia Regulaminu;
2) Użytkownik zarejestrowany podejmuje działania, które chociażby pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;
3) Konto zostało automatycznie wygenerowane przy użyciu programów omijających zabezpieczenia Serwisu.
4. Każdy Użytkownik lub Użytkownik zarejestrowany może zgłosić naruszenia niniejszego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa poprzez wiadomość za pomocą  formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie oraz drogą pocztową na adres Administratora określony w §1 pkt 2.

 

Rejestracja w Serwisie

§ 12    

1. Dodawanie i przetwarzanie treści znajdujących się w serwisie możliwe jest tylko dla osób, które zarejestrują i utworzą Konto w Serwisie, stając się tym samym Użytkownikiem zarejestrowanym w myśl Regulaminu. Przed rejestracją w Serwisie potencjalny Użytkownik zarejestrowany powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.       
2. Rejestracja możliwa jest po uprzednim zaakceptowaniu postanowień Regulaminu oraz zobowiązaniu się do przestrzegania jego postanowień.      
3. Twórca rejestrując się w Serwisie wyraża ponadto zgodę na przekazanie i przetwarzanie przez Administratora informacji o nim, w celach informacyjnych, statystycznych, w tym na stronie www.rkf.warmia.mazury.pl .        
4. Założenie Konta wymaga od Twórcy stworzenia loginu, hasła oraz podania m.in. adresu e-mail, na który przesłany zostanie link aktywacyjny.    
5. Login nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych ani w żaden sposób sprzecznych z obowiązującym prawem.         
6. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się, aby hasło składało się co najmniej z 8 znaków, zawierało wielkie i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne.    
7. W celu usunięcia Konta, Użytkownik zarejestrowany powinien zwrócić się do Administratora poprzez powiadomienie go o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości za pomocą  formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.
8. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia Administrator podejmie niezwłocznie odpowiednie czynności techniczne w celu usunięcia Konta.        
9. Po usunięciu Konta nie ma możliwości jego przywrócenia, natomiast istnieje możliwość ponownego założenia Konta przez tego samego Użytkownika zarejestrowanego.  

§ 13

1. Z uwagi na bezpieczeństwo, Użytkownik zarejestrowany powinien powstrzymać się od udostępniania loginu i hasła do Konta osobom trzecim.     
2. Za zdarzenia wynikłe z wejścia w posiadanie loginu i hasła przez osoby trzecie Administrator nie ponosi odpowiedzialności.    
3. Bez uprzedniej zgody Administratora, Użytkownik zarejestrowany nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków wynikających z korzystania z Konta.

 

Prawa autorskie

§ 14

1. Użytkownik zarejestrowany publikując treści i pliki w Serwisie jednocześnie oświadcza, że:     
1) przysługują mu do nich prawa autorskie lub prawa pokrewne do ich publikacji, a także do dalszego przeniesienia tych praw, wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bądź rozpowszechniane przez niego treści nie stanowią naruszenia praw autorskich majątkowych lub osobistych osób trzecich;        
2) podczas korzystania z serwisu nie będzie naruszał praw autorskich majątkowych i osobistych przysługujących osobom trzecim;        
3) ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw autorskich i majątkowych osób trzecich;
4) udziela Administratorowi wolnej licencji pozwalającej na kopiowanie, zmienianie, rozpowszechnianie, wyświetlanie i użytkowanie zamieszczonych treści i plików w Serwisie.
2. Z tytułu udzielenia Administratorowi powyższych licencji, Użytkownikowi zarejestrowanemu nie przysługuje wynagrodzenie.          

§ 15    
Informacje dotyczące możliwości wykorzystania konkretnych plików prawem chronionych zamieszczonych w Serwisie można uzyskać kierując zapytania za pomocą  formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie

 

Administrator

§ 16    
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:       
1) wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, w szczególności za treści i pliki przekazywane i publikowane w Serwisie przez Użytkowników zarejestrowanych, i inne osoby korzystające z Serwisu, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność; 
2) szkodę, utratę, zmianę lub nieuprawnione użycie treści i plików umieszczonych w Serwisie, w szczególności w ramach Konta, spowodowane siłą wyższą, awarią lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich, które uzyskały dostęp bez świadomego udziału Administratora;      
3) skutki uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do Konta bez świadomego udziału Administratora;
4) pobieranie plików i treści z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie.   

§ 17    
1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.     
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia nie leżące po stronie Administratora lub spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.           
3. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom osób trzecich.

 

Uwagi

§ 18    
1. W sprawach wynikających z korzystania z Serwisu każdemu Użytkownikowi i Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do złożenia uwag drogą elektroniczną za pomocą  formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.         
2. Administrator ustosunkuje się do uwag, po uzyskaniu wyczerpujących informacji od osoby je składającej, w terminie 14 dni od ich otrzymania, zastrzegając sobie możliwość wezwania do dodatkowych wyjaśnień oraz wydłużenia tego okresu za uprzednim powiadomieniem.     
3. Odpowiedź zostanie wysłana osobie składającej uwagi na adres e-mail, za pośrednictwem którego uwagę złożono.           

 

Postanowienia końcowe

§ 19    
Serwis w całości, jak i poszczególne elementy jego zawartości, podlega ochronie przewidzianej przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a wszelkie spory wynikłe na tle jego nieprzestrzegania rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.    

§ 20    
1. Zmiana niniejszego Regulaminu może być dokonana przez Administratora w każdej chwili bez podawania przyczyn, przy równoczesnym zawiadomieniu Użytkowników i Użytkowników zarejestrowanych w formie komunikatu o odpowiedniej treści na stronie internetowej Serwisu, wyznaczając jednocześnie odpowiedni czas na zapoznanie się z nowymi postanowieniami i ich akceptację.   
2. Zmiany Regulaminu będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu na stronie www.rkf.warmia.mazury.pl.
3. Korzystanie z Serwisu i nie usunięcie Konta od momentu upływu terminu do zapoznania się i akceptacji zmienionych postanowień Regulaminu jest równoznaczne z ich akceptacją.
4. Wprowadzenia zmiany postanowień Regulaminu wiąże się z ich akceptacją i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.           

§ 21    
W kwestiach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają przepisy:       
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93);
2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z pózn. zm.);           
3) ustawy z dnia 17 czerwca 2002 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z pózn. zm.); 
4) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z pózn. zm.).

§ 22    
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i jest wiążący w obecnej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.